Air Explorer 2.5.0

Air Explorer 2.5.0

Air Explorer – Shareware –
Air Explorer is an application that manages easily all your cloud servers (Google Drive, OneDrive, Dropbox, Mega, Box, Mediafire, WebDAV, Copy, Yandex,...).
It transfers files between the clouds, synchronizes folders between any cloud or your computer and, optionally can encrypt your files when you upload them to the cloud.

Tổng quan

Air Explorer là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Air Explorer.

Phiên bản mới nhất của Air Explorer là 2.5.0, phát hành vào ngày 08/11/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 11/11/2014.

Air Explorer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Air Explorer Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Air Explorer!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Air Explorer
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản